Strefa klienta
Taryfa dla ciepła
Przewiń w dół
strefa_klienta

Zakład Energetyki Cieplnej "SPEC-PEC” Spółka z o.o. w Kartuzach, w nawiązaniu do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OGD.4210.1.2022.423.XV.PWi w dniu 17 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła, informujemy o wprodzeniu zmiany taryfy od dnia 1 kwietnia 2022 r.

 

Zmiana opłat za ciepło dla poszczególnych grup naszych Odbiorców spodowana jest znaczącym wzrostem kosztów zakupu miału węglowego i energii elektrycznej, które wzrosły odpowiednio o 120,8% i 41,1% w stosunku do roku ubiegłego. Udział tych kosztów paliwa i energii elektrycznej w kosztach produkcji ciepła przez ZEC SPEC-PEC Sp. z o.o. stanowi 46,5%.

 

Niemniej jednak ZEC SPEC-PEC Sp. z o.o. pracuje nad projektami, mającymi na celu poprawienie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.

 

O każdej zmianie cen i stawek opłat ZEC SPEC-PEC Sp. z o.o. powiadamia pisemnie Odbiorcę co najmniej na 14 dni przed ich wprowadzeniem. ZEC SPEC-PEC Sp. z o.o. wprowadza do stosowania nową taryfę dla ciepła nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Biuletynie Branżowym URE. Taryfa ZEC SPEC-PEC Sp. z o.o. publikowana jest na naszej stronie internetowej www.spec-pec.pl.

 

Taryfa obowiązująca od 01.04.2022 r.

Grupa odbiorców B j.m. netto*
stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną zł/MW 11 797,11
cena ciepła zł/GJ 72,31
Grupa odbiorców C1 j.m. netto*
ce­na rocz­na za za­mó­wio­ną moc ciepl­ną zł/MW 110 721,28
ce­na cie­pła zł/GJ 49,96
ce­na no­śni­ka cie­pła zł/m3 34,71
staw­ka roczna opła­ty sta­łej za usłu­gi prze­sy­ło­we zł/MW 47 983,12
staw­ka opła­ty zmien­nej za usłu­gi prze­sy­ło­we zł/GJ 12,53
Grupa odbiorców C2 j.m. netto*
ce­na rocz­na za za­mó­wio­ną moc ciepl­ną zł/MW 110 721,28
ce­na cie­pła zł/GJ 49,96
ce­na no­śni­ka cie­pła zł/m3 34,71
staw­ka roczna opła­ty sta­łej za usłu­gi prze­sy­ło­we zł/MW 33 369,94
staw­ka opła­ty zmien­nej za usłu­gi prze­sy­ło­we zł/GJ 14,11
Grupa odbiorców C3 j.m. netto*
ce­na rocz­na za za­mó­wio­ną moc ciepl­ną zł/MW 110 721,28
ce­na cie­pła zł/GJ 49,96
ce­na no­śni­ka cie­pła zł/m3 34,71
staw­ka roczna opła­ty sta­łej za usłu­gi prze­sy­ło­we zł/MW 35 786,99
staw­ka opła­ty zmien­nej za usłu­gi prze­sy­ło­we zł/GJ 12,42
Grupa odbiorców D j.m. netto*
stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną zł/MW 10 378,09
cena ciepła zł/GJ 63,33

* Ce­ny i staw­ki opłat nie za­wie­ra­ją po­dat­ku od to­wa­rów i usług (VAT). Po­da­tek VAT zo­sta­nie na­li­czo­ny zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi w tym za­kre­sie prze­pi­sa­mi.(x)

 

Taryfa obowiązująca od 01.09.2021 r. do 31.03.2022 r.

Grupa odbiorców B j.m. netto*
stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną zł/MW 8 541,48
cena ciepła zł/GJ 52,35
Grupa odbiorców C1 j.m. netto*
ce­na rocz­na za za­mó­wio­ną moc ciepl­ną zł/MW 84 881,41
ce­na cie­pła zł/GJ 38,30
ce­na no­śni­ka cie­pła zł/m3 32,08
staw­ka roczna opła­ty sta­łej za usłu­gi prze­sy­ło­we zł/MW 42 457,60
staw­ka opła­ty zmien­nej za usłu­gi prze­sy­ło­we zł/GJ 11,16
Grupa odbiorców C2 j.m. netto*
ce­na rocz­na za za­mó­wio­ną moc ciepl­ną zł/MW 84 881,41
ce­na cie­pła zł/GJ 38,30
ce­na no­śni­ka cie­pła zł/m3 32,08
staw­ka roczna opła­ty sta­łej za usłu­gi prze­sy­ło­we zł/MW 28 046,04
staw­ka opła­ty zmien­nej za usłu­gi prze­sy­ło­we zł/GJ 11,96
Grupa odbiorców C3 j.m. netto*
cena roczna za zamówioną moc cieplną zł/MW 84 881,41
cena ciepła zł/GJ 38,30
cena nośnika ciepła zł/m3 32,08
staw­ka roczna opła­ty sta­łej za usłu­gi prze­sy­ło­we zł/MW 30 461,26
staw­ka opła­ty zmien­nej za usłu­gi prze­sy­ło­we zł/GJ 10,67
Grupa odbiorców D j.m. netto*
staw­ka opłaty mie­sięcz­nej za za­mó­wio­ną moc ciepl­ną zł/MW 10 256,57
cena ciepła zł/GJ 62,59

* Ce­ny i staw­ki opłat nie za­wie­ra­ją po­dat­ku od to­wa­rów i usług (VAT). Po­da­tek VAT zo­sta­nie na­li­czo­ny zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi w tym za­kre­sie prze­pi­sa­mi.(x)

 

Gru­py od­bior­ców:

Gru­pa A – obiek­ty od­bior­ców cie­pła za­si­la­nych z ko­tłow­ni K-1 Kar­tu­zy, Os. XX - le­cia II RP 1

Gru­pa B – obiek­ty od­bior­ców cie­pła za­si­la­nych z ko­tłow­ni K-2 Dzier­żąż­no ul. Sz­pi­tal­na 45

Gru­pa C1,C2,C3 – obiek­ty od­bior­ców cie­pła za­si­la­nych z ko­tłow­ni K-3 Kar­tu­zy, ul. F. Sędzickiego 38

Gru­pa D – obiekt od­bior­cy cie­pła za­si­la­nego z ko­tłow­ni K-5 Kar­tu­zy, ul. Mści­wo­ja II 10

Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Wysoki kontrast
Wysoki kontrast
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Resetuj ustawienia