Strefa klienta
Taryfa dla ciepła
Przewiń w dół
strefa_klienta

Zakład Energetyki Cieplnej "SPEC-PEC” Spółka z o.o. w Kartuzach, w nawiązaniu do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OGD.4210.47.2023.423.XVII.JBr w dniu 31 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, informujemy o wprowadzeniu zmiany taryfy od dnia 15 lutego 2024 r.

 

O każdej zmianie cen i stawek opłat ZEC SPEC-PEC Sp. z o.o. powiadamia pisemnie Odbiorcę co najmniej na 14 dni przed ich wprowadzeniem. ZEC SPEC-PEC Sp. z o.o. wprowadza do stosowania nową taryfę dla ciepła nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Biuletynie Branżowym URE. Taryfa ZEC SPEC-PEC Sp. z o.o. publikowana jest na naszej stronie internetowej www.spec-pec.pl.

 

Taryfa obowiązująca od 15.02.2024 r. 

Grupa odbiorców B j.m. netto*
stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną zł/MW 21 605,73
cena ciepła zł/GJ 58,39
Grupa odbiorców C1 j.m. netto*
cena roczna za zamówioną moc cieplną zł/MW 173 840,82
cena ciepła zł/GJ 48,56
cena nośnika ciepła zł/m3 65,88
stawka roczna opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW 90 129,99
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 23,49
Grupa odbiorców C2 j.m. netto*
cena roczna za zamówioną moc cieplną zł/MW 173 840,82
cena ciepła zł/GJ 48,56
cena nośnika ciepła zł/m3 65,88
stawka roczna opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW 78 105,14
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 17,50
Grupa odbiorców C3 j.m. netto*
cena roczna za zamówioną moc cieplną zł/MW 173 840,82
cena ciepła zł/GJ 48,56
cena nośnika ciepła zł/m3 65,88
stawka roczna opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW 75 059,44
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 22,12
Grupa odbiorców D j.m. netto*
stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną zł/MW 32 249,56
cena ciepła zł/GJ 110,57
* Ce­ny i staw­ki opłat nie za­wie­ra­ją po­dat­ku od to­wa­rów i usług (VAT). Po­da­tek VAT zo­sta­nie na­li­czo­ny zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi w tym za­kre­sie prze­pi­sa­mi.(x)

 

 

Taryfa obowiązująca od 01.10.2022 r. do 14.02.2024 r.

Grupa odbiorców B j.m. netto*
stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną zł/MW 20 830,48
cena ciepła zł/GJ 122,47
Grupa odbiorców C1 j.m. netto*
cena roczna za zamówioną moc cieplną zł/MW 211 907,09
cena ciepła zł/GJ 91,49
cena nośnika ciepła zł/m3 62,16
stawka roczna opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW 81 551,85
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 20,68
Grupa odbiorców C2 j.m. netto*
cena roczna za zamówioną moc cieplną zł/MW 211 907,09
cena ciepła zł/GJ 91,49
cena nośnika ciepła zł/m3 62,16
stawka roczna opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW 65 109,91
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 28,16
Grupa odbiorców C3 j.m. netto*
cena roczna za zamówioną moc cieplną zł/MW 211 907,09
cena ciepła zł/GJ 91,49
cena nośnika ciepła zł/m3 62,16
stawka roczna opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW 107 337,93
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 34,69
Grupa odbiorców D j.m. netto*
stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną zł/MW 23 976,37
cena ciepła zł/GJ 153,33
* Ce­ny i staw­ki opłat nie za­wie­ra­ją po­dat­ku od to­wa­rów i usług (VAT). Po­da­tek VAT zo­sta­nie na­li­czo­ny zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi w tym za­kre­sie prze­pi­sa­mi.(x)

 

 

Gru­py od­bior­ców:

Gru­pa B – obiek­ty od­bior­ców cie­pła za­si­la­nych z ko­tłow­ni K-2 Dzier­żąż­no ul. Sz­pi­tal­na 45

Gru­pa C1,C2 – obiek­ty od­bior­ców cie­pła za­si­la­nych z ko­tłow­ni K-3 Kar­tu­zy, ul. F. Sędzickiego 38

Grupa C3 - obiek­ty od­bior­ców cie­pła za­si­la­nych z węzła grupowego Kar­tu­zy, Os. XX - le­cia II RP 1

Gru­pa D – obiekt od­bior­cy cie­pła za­si­la­nego z ko­tłow­ni K-5 Kar­tu­zy, ul. Mści­wo­ja II 10

Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Wysoki kontrast
Wysoki kontrast
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Resetuj ustawienia