Strefa klienta
Taryfa dla ciepła
Przewiń w dół
strefa_klienta

Zakład Energetyki Cieplnej "SPEC-PEC” Spółka z o.o. w Kartuzach, w nawiązaniu do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OGD.4210.60.2022.423.XV.KFr w dniu 15 września 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła, informujemy o wprowadzeniu zmiany taryfy od dnia 1 października 2022 r.

 

Zatwierdzona taryfa dla ciepła wprowadza wzrost cen ciepła od 40,2% do 139,5% dla poszczególnych grup odbiorców. Największy wzrost ceny ciepła spowodowany jest zmianą wykorzystywanego paliwa, tj. z ekomiału węglowego na gaz ziemny w grupie D. W pozostałych grupach taryfowych zmiany cen ciepła wynikają z drastycznego wzrostu ceny zakupu miału węglowego, który w 2021 roku kosztował 340 zł za tonę, a obecnie kupujemy opał w cenie 1830 zł za tonę. Udział kosztów paliwa w ogólnych kosztach produkcji ciepła przez ZEC SPEC-PEC Sp. z o.o. stanowi obecnie 67,9% i wynosi ok. 10,9 mln złotych. W porównaniu do roku 2021 koszt paliwa wyniósł 1,6 mln złotych i jest to wzrost o ponad 664%.

 

Niemniej jednak ZEC SPEC-PEC Sp. z o.o. pracuje nad projektami, mającymi na celu poprawienie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.

 

O każdej zmianie cen i stawek opłat ZEC SPEC-PEC Sp. z o.o. powiadamia pisemnie Odbiorcę co najmniej na 14 dni przed ich wprowadzeniem. ZEC SPEC-PEC Sp. z o.o. wprowadza do stosowania nową taryfę dla ciepła nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Biuletynie Branżowym URE. Taryfa ZEC SPEC-PEC Sp. z o.o. publikowana jest na naszej stronie internetowej www.spec-pec.pl.

 

Taryfa obowiązująca od 01.10.2022 r.

Grupa odbiorców B j.m. netto*
stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną zł/MW 20 830,48
cena ciepła zł/GJ 122,47
Grupa odbiorców C1 j.m. netto*
cena roczna za zamówioną moc cieplną zł/MW 211 907,09
cena ciepła zł/GJ 91,49
cena nośnika ciepła zł/m3 62,16
stawka roczna opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW 81 551,85
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 20,68
Grupa odbiorców C2 j.m. netto*
cena roczna za zamówioną moc cieplną zł/MW 211 907,09
cena ciepła zł/GJ 91,49
cena nośnika ciepła zł/m3 62,16
stawka roczna opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW 65 109,91
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 28,16
Grupa odbiorców C3 j.m. netto*
cena roczna za zamówioną moc cieplną zł/MW 211 907,09
cena ciepła zł/GJ 91,49
cena nośnika ciepła zł/m3 62,16
stawka roczna opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW 107 337,93
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 34,69
Grupa odbiorców D j.m. netto*
stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną zł/MW 23 976,37
cena ciepła zł/GJ 153,33
* Ce­ny i staw­ki opłat nie za­wie­ra­ją po­dat­ku od to­wa­rów i usług (VAT). Po­da­tek VAT zo­sta­nie na­li­czo­ny zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi w tym za­kre­sie prze­pi­sa­mi.(x)

 

 

Taryfa obowiązująca od 01.06.2022 r. do 30.09.2022 r.

Grupa odbiorców B j.m. netto*
stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną zł/MW 14 367,88
cena ciepła zł/GJ 88,07
Grupa odbiorców C1 j.m. netto*
cena roczna za zamówioną moc cieplną zł/MW 131 844,43
cena ciepła zł/GJ 59,50
cena nośnika ciepła zł/m3 36,86
stawka roczna opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW 50 452,77
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 13,14
Grupa odbiorców C2 j.m. netto*
cena roczna za zamówioną moc cieplną zł/MW 131 844,43
cena ciepła zł/GJ 59,50
cena nośnika ciepła zł/m3 36,86
stawka roczna opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW 35 839,60
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 15,10
Grupa odbiorców C3 j.m. netto*
cena roczna za zamówioną moc cieplną zł/MW 131 844,43
cena ciepła zł/GJ 59,50
cena nośnika ciepła zł/m3 36,86
stawka roczna opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW 38 256,64
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 13,23
Grupa odbiorców D j.m. netto*
stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną zł/MW 10 378,09
cena ciepła zł/GJ 63,33
* Ce­ny i staw­ki opłat nie za­wie­ra­ją po­dat­ku od to­wa­rów i usług (VAT). Po­da­tek VAT zo­sta­nie na­li­czo­ny zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi w tym za­kre­sie prze­pi­sa­mi.(x)

 

 

Gru­py od­bior­ców:

Gru­pa B – obiek­ty od­bior­ców cie­pła za­si­la­nych z ko­tłow­ni K-2 Dzier­żąż­no ul. Sz­pi­tal­na 45

Gru­pa C1,C2 – obiek­ty od­bior­ców cie­pła za­si­la­nych z ko­tłow­ni K-3 Kar­tu­zy, ul. F. Sędzickiego 38

Grupa C3 - obiek­ty od­bior­ców cie­pła za­si­la­nych z węzła grupowego Kar­tu­zy, Os. XX - le­cia II RP 1

Gru­pa D – obiekt od­bior­cy cie­pła za­si­la­nego z ko­tłow­ni K-5 Kar­tu­zy, ul. Mści­wo­ja II 10

Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Wysoki kontrast
Wysoki kontrast
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Resetuj ustawienia