Strefa klienta
Nasza oferta
Przewiń w dół
strefa_klienta
Ciepło systemoweEksploatacja kotłowniUsługi dodatkowe

Gwarancja niezawodności i ciągłości dostaw ciepła oraz utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego urządzeń.

 

Do tych z Państwa, którzy posiadają w swoich zasobach własne kotłownie, kierujemy ofertę świadczenia usług ich eksploatacji i konserwacji. Powierzcie Państwo obsługę kotłowni ekspertom i korzystajcie z wygody jej użytkowania.

 

Zajmujemy się eksploatacją kotłowni od 1976 roku. Naszymi klientami są: spółdzielnia mieszkaniowa i wspólnoty mieszkaniowe, odbiorcy indywidualni, przedsiębiorstwa oraz instytucje. Dostosowujemy się do coraz nowszych wymagań technologicznych, a przede wszystkim do zapewnienia odbiorcom dostaw ciepła w sposób nieprzerwany, bezawaryjny, bezpieczny i coraz bardziej ekologiczny.

 

Gwarantujemy opiekę wykwalifikowanej kadry technicznej, posiadającej kompetencje i doświadczenie uprawniające do eksploatacji kotłowni.

W ramach usługi oferujemy:

  • ca­ło­do­bo­wą opie­kę nad ko­tłow­nią
  • opty­ma­li­za­cję kosz­tów ogrze­wa­nia
  • cy­klicz­ne prze­glą­dy i nie­za­wod­ność pra­cy urzą­dzeń
  • za­mon­to­wa­nych w ko­tłow­ni
  • do­radz­two tech­nicz­ne
  • wy­go­dę użyt­ko­wa­nia

 

Sz­cze­gó­ło­wy za­kres usług eks­plo­ata­cji ko­tłow­ni okre­ślo­ny jest in­dy­wi­du­al­ną umo­wą. W ce­lu uzy­ska­nia szcze­gó­ło­wych in­for­ma­cji do­ty­czą­cych usłu­gi eks­plo­ata­cji ko­tłow­ni pro­si­my o kon­takt z Biu­rem Ob­słu­gi Klien­tów pod nr tel. (58) 681 39 14 lub bo­k@​spe­c-​pec.​pl.

eksploatacja-kotlowni
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Wysoki kontrast
Wysoki kontrast
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Resetuj ustawienia