Strefa klienta
Nasza oferta
Przewiń w dół
strefa_klienta
Ciepło systemoweEksploatacja kotłowniUsługi dodatkowe

To ogrzewanie i ciepła woda dla mieszkań, lokali użytkowych, obiektów handlowych i użyteczności publicznej. To najkorzystniejszy sposób na ciepło.

Oferowane przez SPEC-PEC Ciepło Systemowe to nowoczesny sposób ogrzewania, który pozwala w bezpieczny i bezobsługowy sposób zapewnić komfort cieplny oraz dostawę ciepłej wody bez względu na porę roku. Ciepło Systemowe może być wykorzystywane również na potrzeby przemysłowe – np. wentylacji budynku. To produkt, który został nagrodzony godłem Teraz Polska.

 

 

Kom­fort

Cie­pło Sy­ste­mo­we to kom­fort ko­rzy­sta­nia z ogrze­wa­nia i cie­płej wo­dy o ści­śle okre­ślo­nych pa­ra­me­trach, w każ­dym mo­men­cie. Za­pew­nia­jąc sta­łą, opty­mal­ną tem­pe­ra­tu­rę i ci­śnie­nie cie­płej wo­dy, eli­mi­nu­je­my ko­niecz­ność ocze­ki­wa­nia na wo­dę o od­po­wied­niej tem­pe­ra­tu­rze, przy­czy­nia­jąc się tym sa­mym do jej oszczę­dza­nia.
 

Bezpieczeństwo

Cie­pło Sy­ste­mo­we to naj­bez­piecz­niej­szy spo­sób ogrze­wa­nia. Źró­dła cie­pła od­da­lo­ne są od miej­sca po­by­tu lu­dzi, co gwa­ran­tu­je ich bez­pie­czeń­stwo. Nad nie­za­wod­no­ścią do­staw czu­wa­ją wy­kwa­li­fi­ko­wa­ni eks­per­ci.

 

Ekologia

Pro­po­no­wa­ny spo­sób na cie­pło wpły­wa na dba­łość o śro­do­wi­sko na­tu­ral­ne, tak cen­ne w na­szym re­gio­nie. SPEC-PEC prze­strze­ga norm tzw. ni­skiej emi­sji. Fir­ma in­we­stu­je w in­fra­struk­tu­rę mi­ni­ma­li­zu­jąc za­nie­czysz­cze­nia po­wsta­ją­ce w wy­ni­ku pro­duk­cji cie­pła.
 

Osz­częd­no­ści

Nasz pro­dukt to oszczęd­ność cza­su i pie­nię­dzy. To roz­wią­za­nie kon­ku­ren­cyj­ne ce­no­wo i cha­rak­te­ry­zu­ją­ce się naj­niż­szą dy­na­mi­ką wzro­stu kosz­tów w sto­sun­ku do in­nych do­stęp­nych na ryn­ku spo­so­bów ogrze­wa­nia. Do­dat­ko­wo, ta­ry­fa obec­nie okre­śla­na jest w cza­sie co umoż­li­wia sta­bil­ność i prze­wi­dy­wal­ność kosz­tów.
 

Zdro­wie

Prze­by­wa­nie w chłod­nych po­miesz­cze­niach nie słu­ży zdro­wiu. Dzię­ki cią­głej do­sta­wie cie­pła, tak­że w chłod­ne dni, Two­je miesz­ka­nie jest za­wsze cie­płe i za­pew­nia kom­for­to­we wa­run­ki. Są one bar­dzo waż­ne, zwłasz­cza je­że­li je­ste­śmy bar­dziej po­dat­ni na prze­zię­bie­nia i cho­ro­by.

Dostawę Ciepła Systemowego zapewniamy w mieście Kartuzy, m.in. w rejonie os. Wybickiego, os. Derdowskiego, os. Sikorskiego, os. XX-lecia PRL czy w zabudowie jednorodzinnej przy ulicach przyległych do w/w osiedli oraz na ul. Parkowej, ul. Ceynowy oraz ul. Majkowskiego.

 

Poza obszarem miasta, SPEC-PEC wytwarza i dostarcza ciepło w Dzierżążnie.

 

Z roku na rok liczba klientów korzystających z Ciepła Systemowego rośnie. Obecnie z usług SPEC-PEC korzysta ponad 7 tys. mieszkańców. Przyłącz się już dziś !

Dostawę_Ciepła_Systemowego_zapewniamy

Odbiorcami ciepła są: spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, odbiorcy indywidualni, przedsiębiorstwa oraz instytucje pożytku publicznego.

 

Szczegółowych informacji udzielą pracownicy SPEC-PEC pod nr tel. (58) 681 39 14 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: bok@spec-pec.pl.

 

Zachęcamy również do kontaktu bezpośredniego w BOK przy ulicy Franciszka Sędzickiego 26D w Kartuzach.

cieplosystemowe

Zaufali nam m.in.:

Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Wysoki kontrast
Wysoki kontrast
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Resetuj ustawienia