SPEC-PEC

Przetargi

Przewiń w dół
przetargi
17.11.2021

zapytanie ofertowe na pomiary oświetlenia elektrycznego

zapytanie ofertowe na pomiary oświetlenia elektrycznego

211117 zapytanie ofertowe-pomiary oświetlenia elektrycznego
05.11.2021

zaproszenie do składania ofert -dostawa energii elektrycznej

zaproszenie do składania ofert na dostawę energii elektrycznej w 2022 roku

211105 Zaproszenie do składania ofert na dostawę EE211108  uzupełnienie -Zał. nr 3 do zap. ofertowego - szacowane zużycie EE
18.10.2021

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

Ogłoszenie Zakładu Energetyki Cieplnej SPEC-PEC Sp. z o.o. o postępowaniu na wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej przy ul. Sędzickiego w Kartuzach

SIWZ Przylącze Sędzickiego 26 - ogłoszenie
04.10.2021

Zaproszenie do składania ofert - dostawa energii elektrycznej

Zaproszenie do składania ofert na dostawę energii elektrycznej dla obiektów Zakładu Energetyki Cieplnej SPEC-PEC w Kartuzach

Zapytanie ofertowe - dostawa EE-2022
20.09.2021

zmiana w SIWZ '' Modernizacja systemu elektrycznego i automatyki

210920 1022 zmiana SIWZ
17.09.2021

Zaproszenie do składania ofert - dostawa energii elektrycznej

Zaproszenie do składania ofert na dostawę energii elektrycznej dla obiektów Zakładu Energetyki Cieplnej SPEC-PEC

210917 zaproszenie do składania ofert na dostawę en. elektrycznej
03.09.2021

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

Modernizacja systemu elektrycznego i automatyki dla Zakładu Energetyki Cieplnej SPEC- PEC sp. z o.o. w Kartuzach

210903 ogłoszenie o wszczęciu postępowania na modrnizację systemu elekt.i automatyki
25.08.2021

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

Ogłoszenie Zakład Energetyki Cieplnej SPEC-PEC Sp. z o.o. w Kartuzach o wszczęciu postępowania na przebudowę sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Piłsudskiego w Kartuzach.

Przetarg_przebudowa_sieci-Pilsudskiego
25.08.2021

Za­py­ta­nie ofer­to­we

Zaproszenie do składania ofert na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego E dla kotłowni gazowej K-5 Zakładu Energetyki Cieplnej SPEC-PEC

Zapytanie Ofertowe_dostawa_gazu_K-5
20.08.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakład Energetyki Cieplnej SPEC- PEC sp. z o.o. z zaprasza do złożenia oferty na wymianę części ciśnieniowej (wężownicy) kotła rusztowego WR-5 opalanego miałem węglowym, w kotłowni K-3 przy ul. Sędzickiego 38 w Kartuzach.

SIWZ_remont_WR5
13.08.2021

Za­py­ta­nie ofer­to­we

Do­sta­wa i wy­mia­na rozłączników w rozdzielnicy SN-15kV

210813-zaproszenie-rozl-roz-SN-15kV
09.08.2021

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

Na budowę sieci ciepłowniczej i węzłów ciepl. budynków 1,2,3,4, na Nowym Osiedlu w Kartuzach.

210806-1
09.08.2021

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

Na termomodernizację budynku biurowego dla SPEC-PEC Sp. z o.o. w Kartuzach.

210806-2
22.07.2021

Za­py­ta­nie ofer­to­we

Do­sta­wa i mon­taż izo­la­cji ru­ro­cią­gów w cie­płow­ni miej­skiej K-3

210115
22.07.2021

Za­py­ta­nie ofer­to­we

Wy­ko­na­nie ma­py strat cie­pła na Miej­skiej Sie­ci Cie­płow­ni­czej w Kar­tu­zach

210204
22.07.2021

Ogło­sze­nie o wsz­czę­ciu po­stę­po­wa­nia

Wy­ko­na­nie do­ku­men­ta­cji pro­jek­to­wej na bu­do­wę sie­ci cie­płow­ni­czej do No­we­go Osie­dla w Kar­tu­zach

210205
22.07.2021

Za­py­ta­nie ofer­to­we

Na opra­co­wa­nie kom­plek­so­we­go wnio­sku o do­fi­nan­so­wa­nie w ra­mach pro­gra­mu Cie­płow­nic­two Po­wia­to­we

210318
22.07.2021

Za­py­ta­nie ofer­to­we

Eks­per­ty­za ko­mi­nów

210312
22.07.2021

For­mu­larz ofer­to­wy

Na opra­co­wa­nie kom­plek­so­we­go wnio­sku o do­fi­nan­so­wa­nie w ra­mach pro­gra­mu Cie­płow­nic­two Po­wia­to­we

210318-1
22.07.2021

Umo­wa

Na opra­co­wa­nie kom­plek­so­we­go wnio­sku o do­fi­nan­so­wa­nie w ra­mach pro­gra­mu Cie­płow­nic­two Po­wia­to­we

210318-2
22.07.2021

Oświad­cze­nie

Na opra­co­wa­nie kom­plek­so­we­go wnio­sku o do­fi­nan­so­wa­nie w ra­mach pro­gra­mu Cie­płow­nic­two Po­wia­to­we

210318-3
22.07.2021

Za­pro­sze­nie do udzia­łu w dia­lo­gu tech­nicz­nym po­prze­dza­ją­cym po­stę­po­wa­nie prze­tar­go­we

Mo­der­ni­za­cja sys­te­mu elek­trycz­ne­go i au­to­ma­ty­ki dla SPEC-PEC sp. z o.o. w Kar­tu­zach

210326210326zal1210326zal2210326zal3
22.07.2021

Ogło­sze­nie o wsz­czę­ciu po­ste­po­wa­nia

Na bu­do­wę przy­łą­cza cie­płow­ni­cze­go wraz z wę­złem ciepl­nym do bu­dyn­ku Ho­spi­cjum w Kar­tu­zach

210326-1
22.07.2021

Ogło­sze­nie o wsz­czę­ciu po­stę­po­wa­nia

Wy­ko­na­nie do­ku­men­ta­cji pro­jek­to­wej na bu­do­wę sie­ci cie­płow­ni­czej w re­jo­nie ul.Pił­sud­skie­go w Kar­tu­zach

210402
22.07.2021

Ogło­sze­nie o wsz­czę­ciu po­stę­po­wa­nia

Wy­ko­na­nie do­ku­men­ta­cji pro­jek­to­wej na bu­do­wę sie­ci cie­płow­ni­czej na Osie­dlu Wy­bic­kie­go w Kar­tu­zach

210402-1
22.07.2021

Ogło­sze­nie o wsz­czę­ciu po­stę­po­wa­nia

Wy­ko­na­nie sys­te­mu mo­ni­to­rin­gu wi­zyj­ne­go - ko­tłow­nia K-3

210419
22.07.2021

Za­py­ta­nie ofer­to­we

Re­mont po­miesz­czeń w cie­płow­ni K-3 oraz po­miesz­czeń w biu­rze SPEC-PEC

210423-r
22.07.2021

Za­py­ta­nie ofer­to­we

Mo­der­ni­za­cja in­sta­la­cji kli­ma­ty­za­cji w biu­rze SPEC-PEC

210423-m
22.07.2021

In­for­ma­cja o zmia­nie w SIWZ

Dia­log tech­nicz­ny po­prze­da­ją­cy po­ste­po­wa­nie prze­tar­go­we - Mo­der­ni­za­cja sys­te­mu elek­trycz­ne­go i au­to­ma­ty­ki dla SPEC-PEC

210427
22.07.2021

In­for­ma­cja o zmia­nie w SIWZ(naj­now­szy)

Dia­log tech­nicz­ny po­prze­da­ją­cy po­ste­po­wa­nie prze­tar­go­we - Mo­der­ni­za­cja sys­te­mu elek­trycz­ne­go i au­to­ma­ty­ki dla SPEC-PEC - plik pdf

210428
22.07.2021

Ogło­sze­nie o wsz­czę­ciu po­stę­po­wa­nia

Na do­sta­wę wę­gla ka­nien­ne­go do ce­lów ener­ge­tycz­nych.

210528
22.07.2021

Za­py­ta­nie ofer­to­we

Le­ga­li­za­cja cie­pło­mie­rzy

210610
22.07.2021

Ogło­sze­nie o wsz­czę­ciu po­stę­po­wa­nia

Na prze­bu­do­wę ko­tłow­ni wę­glo­wej K-5 ZEC SPEC-PEC na ko­tłow­nię ga­zo­wą

210628
22.07.2021

Ogło­sze­nie o wsz­czę­ciu po­stę­po­wa­nia

Na wy­mia­nę sie­ci cie­płow­ni­czej oraz bu­do­wę wę­złów na Osie­dlu Wy­bic­kie­go w Kar­tu­zach - plik pdf

210702
22.07.2021

Ogło­sze­nie o wsz­czę­ciu po­ste­po­wa­nia

Na bu­do­wę przy­łą­cza cie­płow­ni­cze­go wraz z wę­złem do bu­dyn­ku przy ul. Maj­kow­skie­go w Kar­tu­zach - plik pdf

210707
22.07.2021

Za­py­ta­nie ofer­to­we

Do­sta­wa i wy­mia­na wor­ków do pio­no­we­go fil­tra wor­ko­we­go ty­pu JDR

210708
22.07.2021

In­for­ma­cja o zmia­nie w SIWZ

Do­ty­czy prze­bu­do­wy ko­tłow­ni K-5 ZEC SPEC-PEC

210709
22.07.2021

Unie­waż­nie­nie po­stę­po­wa­nia

Prze­bu­do­wa ko­tłow­ni K-5 Za­kła­du Ener­ge­ty­ki Ciepl­nej SPEC-PEC

210716
22.07.2021

Ogło­sze­nie o wsz­czę­ciu po­stę­po­wa­nia

Na prze­bu­do­wę ko­tłow­ni K-5 Za­kła­du Ener­ge­ty­ki Ciepl­nej SPEC-PEC

210719
22.07.2021

Zmia­na SIWZ

Bu­do­wa przy­łą­cza cie­płow­ni­cze­go wraz z wę­złem ciepl­nym do bu­dyn­ku przy ul. dr. A. Maj­kow­skie­go w Kar­tu­zach

210721
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Wysoki kontrast
Wysoki kontrast
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Resetuj ustawienia