Strefa klienta
Przyłącz się do nas
Przewiń w dół
strefa_klienta

Oferta przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej SPEC-PEC skierowana jest zarówno do klientów budujących oraz modernizujących swoje obiekty, jak i tych, którzy noszą się z zamiarem zmiany źródła ogrzewania.

Aby dołączyć do użytkowników Ciepła Systemowego, decydując się na bardziej efektywny sposób ogrzewania, najlepiej skontaktować się już na etapie koncepcji projektu inwestycji z Biurem Obsługi Klienta (BOK). Tam udzielone zostaną informacje o warunkach przyłączenia i wariantach współpracy. Pracownicy BOK wyjaśnią proces przyłączenia oraz udostępnią stosowną umowę do podpisania.

 

SPEC-PEC oferuje doradztwo w zakresie wyboru najlepszych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta, rozwiązań technicznych zaopatrzenia w ciepło i jego efektywnego wykorzystania.

Przyłącz_się_do_nas

Przy­łą­cze­nie się do sys­te­mu cie­płow­ni­cze­go SPEC-PEC w 3 kro­kach:

Uzyskanie warunków techniczncyh
Podpisanie umowy przyłączeniowej
Podpisanie kompleksowej umowy sprzedaży ciepła

Przyłącz się i korzystaj z atutów Ciepła Systemowego:

  • Ko­rzy­sta­jąc z cie­pła z sie­ci cie­płow­ni­czej nie mu­sisz mar­twić się o opał oraz prze­glą­dy urzą­dzeń i in­sta­la­cji. Sko­rzy­staj z kom­for­tu, któ­ry za­pew­nia na­sze roz­wią­za­nie.
  • Trosz­czy­my się o za­pew­nie­nie sta­łe­go i nie­prze­rwa­ne­go dzia­ła­nia sys­te­mu cie­płow­ni­cze­go.
  • Ro­zli­cza­nie wg rze­czy­wi­ste­go zu­ży­cia – Od­bior­ca cie­pła pła­ci je­dy­nie za swo­je zu­ży­cie na pod­sta­wie wska­zań ukła­du po­mia­ro­we­go.
Pobierz niezbędne dokumenty
Przyłącz_się_i_korzystaj_z_atutów
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Wysoki kontrast
Wysoki kontrast
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Resetuj ustawienia