Informacje

Informacje techniczne

Przewiń w dół
przetargi

Informacje techniczne

In­for­ma­cja za 2020 rok

In­for­ma­cja za 2020r. o struk­tu­rze pa­liw oraz wpły­wu wy­twa­rza­nia cie­pła sprze­da­ne­go na śro­do­wi­sko w za­kre­sie emi­sji dwu­tlen­ku wę­gla, dwu­tlen­ku siar­ki, tlen­ków azo­tu, py­łów i ra­dio­ak­tyw­nych od­pa­dów.

2021sp

In­for­ma­cja za 2020 rok

In­for­ma­cja za 2020r. o war­to­ści współ­czyn­ni­ka na­kła­du nie­od­na­wial­nej ener­gii pier­wot­nej na wy­two­rze­nie i do­star­cze­nie no­śni­ka ener­gii lub ener­gii dla sys­te­mów tech­nicz­nych (wi).

2021wi
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Wysoki kontrast
Wysoki kontrast
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Resetuj ustawienia