O nas
O spółce
Przewiń w dół
o_spec_pec
O spółce

Historia spółki

Początek działalności spółki to powstanie w lutym 1976 r. Rejonu Eksploatacji Kotłowni w Kartuzach w ramach Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gdańsku.

 

Zakład Energetyki Cieplnej SPEC-PEC sp. z o.o. w Kartuzach powstał na bazie mienia przekazanego nieodpłatnie Gminie Kartuzy Uchwałą Rady Miasta Gdańska nr XXXVI/222/91 z grudnia 1991 r. o komunalizacji mienia Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gdańsku.

 

Rada Gminy Kartuzy Uchwałą nr XXXI/22/92 z 28 lutego 1992 r. utworzyła spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a 8 maja 1992 r. podpisany został akt notarialny zawiązania jednoosobowej spółki z o.o.

 

Więcej informacji z bieżącej działalności spółki: 

https://www.spec-pec.pl/firma

Facebook: SPEC-PEC Kartuzy

Linkedin: SPEC-PEC Kartuzy

historia-spolki-spec-pec

SPEC-PEC sp. z o.o. zajmuje się koncesjonowanym wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją ciepła. Głównym obszarem działalności spółki jest miasto Kartuzy - os. Wybickiego, os. Derdowskiego, os. Sikorskiego, os. XX-lecia II RP, ul. Nowe Osiedle, zabudowa wielo- i jednorodzinna oraz handlowo-usługowa w obszarze przyległym do tych osiedli oraz ul. Parkowa. Poza obszarem miasta, spółka dostarcza ciepło w Dzierżążnie - osiedle mieszkaniowe przy ul. Szpitalnej.

 

Obecnie spółka eksploatuje 3 kotłownie, w tym 2 kotłownie lokalne, o łącznej mocy cieplnej zainstalowanej 17,375 MW oraz sieć ciepłowniczą do łącznej długości 9160 m. Ciepło na potrzeby c.o. i c.w.u. dostarczane jest do ok. 7,2 tys. mieszkańców; łączna ogrzewana powierzchnia wynosi ok. 172 tys. m2.

o nas

Udział Przedsiębiorstwa w globalnym rynku energii cieplnej w mieście Kartuzy wynosi ok. 15%, a w rynku ciepła dla budynków wielorodzinnych ok. 70%.

 

SPEC-PEC sp. z o.o. dostosowuje się do coraz nowszych wymagań technologicznych, a przede wszystkim do zapewnienia odbiorcom dostaw ciepła w sposób nieprzerwany, bezawaryjny, bezpieczny i ekologiczny.

Udział_Przedsiębiorstwa_w_globalnym_rynku
O spółce

Władze spółki

1. Zgro­ma­dze­nie Wspól­ni­ków

Zgro­ma­dze­nie Wspól­ni­ków jest naj­wyż­szym or­ga­nem Spół­ki.

 

Funk­cję Zgro­ma­dze­nia Wspól­ni­ków Spół­ki - ja­ko je­dy­ny stu­pro­cen­to­wy udzia­ło­wiec - peł­ni Bur­mistrz Gmi­ny Kar­tu­zy.

2. Ra­da Na­dzor­cza

Ra­da Na­dzor­cza jest or­ga­nem Spół­ki po­wo­ły­wa­nym przez Zgro­ma­dze­nie Wspól­ni­ków. Skła­da się z trzech osób: dwóch przed­sta­wi­cie­li re­pre­zen­tu­ją­cych Gmi­nę Kar­tu­zy oraz przed­sta­wi­cie­la za­ło­gi.

 

Ka­den­cja Ra­dy Na­dzor­czej tr­wa trzy la­ta.

 

Skład oso­bo­wy Ra­dy Na­dzor­czej Spół­ki:

Ja­ro­sław Mie­si­kow­ski - prze­wod­ni­czą­cy Ra­dy Na­dzor­czej

Ta­de­usz Tre­der - czło­nek Ra­dy Na­dzor­czej

An­na Kaw­czyń­ska - czło­nek Ra­dy Na­dzor­czej

3. Zarząd

Zarząd Spółki jest organem wykonawczym.

 

Mariusz Dziura - Prezes Zarządu

4. Struktura kapitałów

100% udziałów posiada Gmina Kartuzy.

Kariera

Rekrutacja

Zachęcamy do pozostawienia swojego CV na najbliższe rekrutacje. Prosimy o wysyłanie swoich aplikacji na bok@spec-pec.pl

 

Zobacz nasz profil na pracuj.pl

Rekrutacja
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Wysoki kontrast
Wysoki kontrast
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Resetuj ustawienia